Cách dùng because và because of

Hai liên từ “because” và “because of” thường gây nhầm lẫn, nhưng cấu trúc sử dụng của chúng khá đơn giản. Hãy cùng canhotheascent.org phân biệt chúng.

Cấu trúc because

BECAUSE + S + V + O

Because là một giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

E.g1: I like eating chicken because it’s delicious.

E.g2: I love my mom because she’s great.

E.g3: I love it because it’s very beautiful.

Cấu trúc because of

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

Thay vì đi với một mệnh đề như Because thì Because of sẽ đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ, V – ing, đại từ.

E.g 1: I didn’t go to Na’s birthday because of the rain.

E.g 2: I don’t go to school because of illness.

E.g 3: My father didn’t go to work yesterday because of his backache.

Sau because là 1 mệnh đề, 1 câu.

Sau because of thì mệnh đề đó đã được rút gọn chỉ còn 1 danh từ hay 1 cụm danh từ.

Bài viết cách dùng because và because of được tổng hợp bởi canhotheascent.org

0913.756.339